Nadácia Novohradská

Informácia pre rodičov na začiatku školského roka 2020/2021

Bratislava, 10. 11. 2020

Vážení rodičia,
v prvom rade ďakujeme všetkým rodičom za všetky doteraz poskytnuté príspevky a dary pre našu školu prostredníctvom nadácie. Tak isto ďakujeme aj všetkým absolventom, sponzorom a nadšencom Gymnázia Jura Hronca a ZŠ Košická, ktorí tiež podporili Nadáciu Novohradská.
Celkový prehľad nákladov a výnosov nadácie za kalendárny rok 2019 si môžete pozrieť vo Výročnej správe za rok 2019 na webovej stránke nadácie. Výdavky nadácie v roku 2019 tvorili len 5,4 % z celkových nákladov školy (nižšie je uvedený graf).
Na akékoľvek otázky, nejasnosti Vám na uvedených kontaktoch ochotne odpovieme. V tejto dobe Covidu-19 si všetci želáme, aby sme celé dištančné vzdelávanie všetci dobre zvládli. Prajeme si, aby Vaša dcéra, syn sa čo najviac naučili a potom sa tešili na vyučovanie už v škole.

Informácia pre rodičov na začiatku školského roka 2020/2021 (.pdf)

RNDr. Kosper František
správca nadácie
kosper@gjh.sk
02 / 210 28 349

Mgr. Karácsonyová Renáta
riaditeľka školy
riaditel@gjh.sk
02 / 210 28 301

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Názov účtu: Nadácia Novohradská
Číslo účtu (národné programy): SK21 0900 0000 0000 1146 9293
Číslo účtu (medzinárodné programy): SK84 0900 0000 0006 3220 5012
KS: 0308
Var. symbol: ddmmrrrr (dátum narodenia žiaka)
Správa pre prijímateľa: Priezvisko a trieda žiaka

Dokumenty nadácie: Výročnú správu, Rozpočet nadácie, Použitie 2%, Audit učtovníctva, Audit použitia 2% a Nadačnú listinu si môžete pozrieť nižšie na tejto stránke.


Školské ihrisko

Vážení rodičia, žiaci, absolventi a priatelia GJH a ZŠ Košická!

Nadácia Novohradská aj v roku 2020 pokračovala vo svojom dosiaľ najväčšom projekte, ktorým je modernizácia a rekonštrukcia školského Ihriska Gymnázia Jura Hronca a ZŠ Košická. Rekonštrukcia sa začala v roku 2015. Prvá etapa rekonštrukcie (atletická dráha, športové ihriská a netradičný amfiteáter) bola v roku 2017 ukončená úspešným kolaudačným konaním. Z druhej etapy sa podarilo ukončiť v roku 2018 rekonštrukciu prístupovej cesty a celého nádvoria pred vstupom do budovy školy. Tieto práce boli hradené z dvoch tretín z prostriedkov štátneho rozpočtu. Boli vysadené stromy, zeleň a prírodné lavičky. Celé ihrisko s prístupovou cestou a s osvetlením bolo skolaudované v októbri 2018. Úplné dokončenie druhej etapy, detské ihrisko, prírodná posilňovňa, predpokladáme zrealizovať na jeseň v roku 2020 a na jar 2021.

Ďakujeme Vám za Vašu doterajšiu podporu.
Ďakujeme Vám za všetky finančné príspevky, bez ktorých by rekonštrukcia ihriska vôbec v roku 2016 ani nezačala.

Prikladáme Vám zoznam všetkých darcov fyzických a právnických osôb od 5. novembra 2015 do 17. septembra 2017. VŠETKÝM ĎAKUJEME!

V Bratislave, 15. 9. 2020.
Vedenie školy, Nadácia Novohradská

Pre darcov, ktorí sa rozhodli prispieť na Ihrisko priamo na účet nadácie poskytujeme nasledujúce údaje:

Bankové spojenie Slovenská sporiteľňa, a. s.
Názov účtu Nadácia Novohradská
Číslo účtu SK21 0900 0000 0000 1146 9293
KS 0308
Var. symbol 2016577
Správa pre prijímateľa Ihrisko, Meno a Priezvisko darcu

Údaje na poukázanie 2% z Vašich daní

Vážení rodičia a priatelia GJH a ZŠ Košická!

Oznamujeme Vám, že dňa 12. 11. 2020 bola Nadácia Novohradská zaradená do zoznamu prijímateľov 2% za daňový rok 2020. Ďakujeme všetkým, ktorí ste v predchádzajúcich obdobiach pomohli našej nadácii podielom zo svojej zaplatenej dane.
Všetci naši žiaci a učitelia budú veľmi radi, keď aj v tomto roku pomôžete našej škole poukázaním 2% Nadácii Novohradská.

Údaje pre právnické osoby a fyzické osoby, ktoré si sami podávajú daňové priznanie. Termín zvyčajne do 31.3.2021:

IČO: 30812941
Právna forma: nadácia
Obchodné meno: Nadácia Novohradská
Sídlo:
Ulica: Novohradská
Číslo: 3
PSČ: 821 09
Obec: Bratislava

Všetky tlačivá a informácie sú k dispozícií na tejto stránke. Na požiadanie (kosper@gjh.sk) Vám ich ochotne pošleme mailom.


Dokumenty na poukázanie 2% z Vašich daní

Údaje pre zamestnancov, ktorí si nepodávajú daňové priznanie. Termín do 30.4.2021.

Na poukázanie 2% sú potrebné tieto tlačivá:
Vyhlásenie - Nadácia Novohradská (.pdf) - s predvyplnenými údajmi o Nadácii Novohradská
resp. Vyhlásenie za rok 2020 editovateľné (.pdf) - zverejnené finančnou správou
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov 2020 - editovateľné (.pdf)

Kompletné Informácie ohľadne 2% Vám úplne poskytne: www.rozhodni.sk.


Špecifikácia použitia (2%) podielu zaplatenej dane

Špecifikácia použitia podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré Nadácia Novohradská prijala je uverejnená v:


Dokumenty týkajúce sa Nadácie Novohradská

Nadačná listina Nadácie Novohradská (.pdf)

Výročná správa za rok 2020 a výrok audítora k účtovnej závierke (.pdf)
Výročná správa za rok 2019 a výrok audítora k účtovnej závierke (.pdf)
Výročná správa za rok 2018 (.pdf)
Výrok audítora k účtovnej závierke (.pdf)
Výročná správa za rok 2017 (.pdf)
Výrok audítora k účtovnej závierke (.pdf)
Výročná správa za rok 2016 (.pdf)
Výrok audítora k účtovnej závierke (.pdf)


Kontakt a bankové spojenie na Nadáciu Novohradská

Názov nadácie: Nadácia Novohradská
Sídlo nadácie: Novohradská 3, 821 09 Bratislava
IČO: 30812941
DIČ: 2020858455
Tel.: 02 / 210 28 349
E-mail: kosper@gjh.sk

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Názov účtu: Nadácia Novohradská
Číslo účtu (národné programy): SK21 0900 0000 0000 1146 9293
Číslo účtu (medzinárodné programy): SK84 0900 0000 0006 3220 5012
SWIFT: GIBASKBX

Kalendár udalostí

Kontakt

Spojená škola

Novohradská 3, 821 09 Bratislava

Tel: 02/210 28 300 (recepcia - spojovateľ)
Tel: 02/210 28 301 (riaditeľka)
Tel: 02/210 28 324 (jedáleň)
Tel: 02/210 28 XXX (kabinety cez priame klapky)
E-mail: riaditel@gjh.sk

» Zobraziť podrobnejšie kontakty

» Ako sa k nám dostať?